Jura_hammer.jpg

Ulovligt at annoncere efter
”yngre ingeniør” i stillingsannonce


Af Mette Nørlem, juridisk rådgiver i DANSK HR

En virksomhed skrev i en stillingsannonce, at de søgte ”yngre ingeniør” til miljøtekniske undersøgelser. En 54-årige klagede over formuleringen. Klageren anførte, at betegnelsen ”yngre” angav, at man ønskede en medarbejder med en bestemt alder, hvilket ville være i strid med forskelsbehandlingsloven.

Sagen blev indbragt for ligebehandlingsnævnet, der 12. marts 2014 afsagde afgørelsen i overensstemmelse med klagerens påstand. Dermed gave ligebehandlingsnævnet klageren ret i, at det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at indklagede i en stillingsannonce søgte efter en "yngre ingeniør".

Ligebehandlingsnævnets begrundelse var:

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af alder efter forskelsbehandlingsloven.

Det fremgår af lovens § 5, at det ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse eller erhvervsuddannelse søges eller foretrækkes en person blandt andet med en bestemt alder.

Indklagede har i deres stillingsannonce angivet, at de søger en "yngre ingeniør". Nævnet finder, at brugen af ordet "yngre" må sidestilles med den situation, hvor en virksomhed søger efter en medarbejder med en bestemt alder.

Den pågældende annonces ordlyd er derfor i strid med annonceringsbestemmelsen i forskelsbehandlingsloven.

Klager får derfor medhold i klagen.

Indklagedes overtrædelse af annonceringsbestemmelsen straffes efter forskelsbehandlingslovens § 8 med bøde. Nævnet er ikke tillagt mulighed for at udstede bøder.

Nævnet kan derimod tilkende godtgørelse for overtrædelse af lovens §§ 2-4.

Allerede fordi klager ikke har søgt stillingen, er der imidlertid ikke grundlag for at fastslå, at han som ansøger til en ledig stilling er blevet forskelsbehandlet på grund af sin alder. Derfor kan klager ikke tilkendes nogen godtgørelse.

Kilde: Ligebehandlingsnævnet