Jura_vægt.jpg

5 gode råd til indhold i en fritstillingsskrivelse

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver

Når en medarbejder siges eller siger op, kan det være hensigtsmæssigt at fritstille vedkommende. Typisk fordi man ikke synes, at det fungerer, at den snart fratrådte medarbejder skal have kontakt til kunder og / eller kolleger, eller fordi arbejdsgiver vælger at imødekomme medarbejderens ønske om fritstilling.

En fritstilling kan ske i forbindelse med opsigelsen, men virksomheden kan derudover på et hvilket som helst tidspunkt i opsigelsesperioden vælge at fritstille.

Uanset på hvilket tidspunkt, man fritstiller, bør en opsigelse eller en fritstillingsskrivelse indeholde følgende om fritstillingen

1. Med fritstilling bortfalder din arbejdsforpligtelse. Du er derimod forpligtiget til at søge anden beskæftigelse i fritstillingsperioden.

2. Såfremt du får andet job i opsigelsesperioden er du forpligtiget til at informere os om dit nye job og din nye løn. Uanset nyt job vil du efter funktionærlovens regler om mindsteerstatning få udbetalt løn, inkl. pension, værdi af firmabil, telefon/mobiltelefon og andet svarende til tre måneder (regnet fra fritstillingen). Derefter vil der i din løn blive modregnet den indtægt, som du måtte oppebære fra anden beskæftigelse i opsigelsesperioden.

3. Du kan i hele opsigelsesperioden fortsat anvende din firmabil efter gældende regler og returnere den ved opsigelsens udløb ELLER i forbindelse med fritstilling bedes du aflevere din firmabil. Som kompensation herfor vil du modtage en månedlig godtgørelse svarende til den skattemæssige værdi af firmabilen (i alt kr. XX).

Du kan i hele opsigelsesperioden fortsat anvende din firmabetalte telefon/mobiltelefon efter gældende regler og returnere den ved opsigelsens udløb ELLER i forbindelse med fritstilling bedes du straks aflevere din mobiltelefon og opsige din firmabetalte telefonordning.  Som kompensation herfor vil du modtage en månedlig godtgørelse svarende til den skattemæssige værdi (i alt kr. XX).

4. I forbindelse med din fritstilling anses ferie i videst muligt omfang afholdt jfr. ferielovens § 16 stk. 2 og
3. Ikke afholdt ferie vil blive indbetalt til FerieKonto ved udløbet af opsigelsesperioden.

Hvis du i fritstillingsperioden får anden beskæftigelse, vil du alene optjene feriegodtgørelse hos ny arbejdsgiver. Hvis du hos den nye arbejdsgiver får en lavere løn, betaler vi feriegodtgørelse svarende til differencen mellem din nye løn og lønnen hos os.

I forbindelse med fritstillingen anses alle feriefridage for afholdt ELLER vil du få overskydende feriefridage udbetalt.

I forbindelse med fritstillingen anses al overarbejde for at være afspadseret ELLER vil du få ikke afholdte overarbejdstimer udbetalt.

5. I hele opsigelsesperioden, herunder også fritstillingsperioden består din loyalitetsforpligtelse, herunder din tavshedspligt, i uændret omfang. Dette medfører blandt andet, at du ikke er berettiget til direkte eller indirekte at tage ansættelse i eller selv starte konkurrerende virksomhed i opsigelsesperioden.

Tip:

Du har som arbejdsgiver flere gode grund til at bede om at blive informeret, når en fritstillet medarbejder får nyt job. Får det første giver det dig muligheden for at modregne. For det andet kan du vurdere, om vedkommende ved sin ansættelse ville overtræde loyalitetsforpligtelsen, og for det tredje vil det have betydning for afregning af feriedage.