Ligebehandlingsloven


Kromann Reumert

EU-domstolen underkender funktionærlovens § 2a, stk. 3 om fratrædelsesgodtgørelse

Det er i strid med ligebehandlingsdirektivet, når funktionærloven fastslår, at en funktio-nærs ret til fratrædelsesgodtgørelse bortfal-der, hvis vedkommende vil modtage alders-pension fra arbejdsgiveren, når funktionæren er indtrådt i pensionsordningen før det fyldte 50. år. Det har EU-Domstolen netop fastslået i en afgørelse i den såkaldte "Ole Andersen-sag".

Helene Amsinck, advokat, og Louise Stibolt Jensen, advokat, Kromann Reumert

Bortvisning af medarbejder med ADHD var i strid med forskelsbehandlingsloven

En medarbejder, som blev bortvist efter fire dages ansættelse p.g.a. en ADHD-diagnose, blev til-kendt en godtgørelse svarende til 4 måneders løn.

Af partner Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Michel Simon Rasmussen

Opsigelse af sekretær på barselsorlov var lovlig

(Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 72/2013 Et advokatkontor opsagde en inkassosekretær under afholdelse af barselsorlov. Ligebehandlingsnævnet fandt ikke, at opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven, da medarbejderen var den af de to medarbejdere i inkassoafdelingen, som efter en vurdering af deres kvalifikationer bedst kunne undværes. Afgørelsen viser, hvad der kræves for at løfte bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke er helt eller delvist begrundet i medarbejderens barselsorlov i en situation, hvor der er tale om opgavebortfald.

Af partner Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Michel Simon Rasmussen

Kvinde i fertilitetsbehandling opsagt i strid med ligebehandlingsloven

(Vestre Landsrets dom af 26. februar 2013) En kvindelig salgskonsulents opsigelse grundet effektivitetstal målt i den periode, hvor salgskonsulenten var under fertilitetsbehandling, var i strid med ligebehandlingsloven. Da ledelsen havde kendskab til fertilitetsbehandlingen, og medarbejderens effektivitetstal tidligere havde været bedre, fandt landsretten, at de lave tal skyldtes fertilitetsbehandlingen. Virksomheden havde ikke bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke var krænket.. Dommen viser, at selvom en opsigelse er begrundet i virksomhedens økonomi, og beslutningen er truffet på baggrund af umiddelbart objektive måltal, skal arbejdsgiver alligevel være opmærksom på, om der kan foreligge undskyldende omstændigheder for en konkret medarbejders måltal, som kan være knyttet til en medarbejders fertilitetsbehandling.

Helene Amsinck, parter og Anders Ingemann Schmidt, advokat

Er enlige mødre mindre fleksible? Og må det indgå som begrundelse for opsigelse?

(Højesterets dom af 7. oktober 2013) Ifølge Højesteret var opsigelsen af en kvindelig medarbejder ikke i strid med ligebehandlingsloven, til trods for at det i begrundelsen tilsyneladende indgik, at medarbejderen var mindre fleksibel i de uger, hun havde sine børn boende. Højesteret fandt, at fleksibilitet i relation til arbejdstid må anses for at være et kønsneutralt kriterium og lagde desuden vægt på, at virksomheden havde beholdt de medarbejdere, der bedst kunne varetage virksomhedens fremtidige opgaver.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet oktober 2014

Har du styr på reglerne om ligebehandling?

Der findes en lang række love, der har til formål at forhindre forskelsbehandling, men omfanget af disse love fastlægges ofte i praksis. Mange af disse konkrete afgørelser afsiges af Ligebehandlingsnævnet, der har retten til at træffe afgørelser i disse sager.

Tina Brøgger, partner, Kromann Reumert & Marianne Borup, advokat/attorney, Kromann Reumert

Arbejdsgiver skulle betale pensionsbidrag to gange

Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte til medarbejderen som løn i stedet for til pensionsordning, hvis det er i strid med kollektive overenskomster.

Mikkel Haahr Thomsen, advokatfuldmægtig og Tommy Angermair, advokat Kromann Reumert

Ansættelsessamtalen – hvad må arbejdsgiveren ikke spørge om? (1)

Det er indlysende, at enhver arbejdsgiver har fokus på at ansætte de rigtige medarbejdere. Derfor er det naturligt, at en arbejdsgiver gerne vil vide mest muligt om en ansøger i forbindelse med en rekrutteringsproces. Men der er grænser for, hvad arbejdsgiveren må og bør spørge om. Der gælder ingen generelle lovregler for, hvilke spørgsmål en arbejdsgiver må stille under en ansættelsessamtale. Det følger imidlertid af forskellige speciallove, at visse spørgsmål vil være ulovlige eller risikable.

Bitten Elizabeth Hansen og Marianne Granhøj

LAVERE OVERENSKOMSTMÆSSIG AFLØNNING AF MEDARBEJDERE UNDER 25 VAR LOVLIG

Højesteret stadfæstede den 16. juni 2016 Sø- og Handelsrettens dom, hvorefter lavere aflønning af unge mellem 18 og 25 år under uddannelse ikke var i strid med forbuddet mod diskrimination på grund af alder.

Jens Lund Mosbek, Partner og Mette Hansen Hølledig, advokat

Ph.d.-stipendiat blev ikke anset som fastansat efter seks tidsbegrænsede stillinger

Ifølge Vestre Landsret havde en gravid medarbejder, der havde været ansat ved et universitet i seks tidsbegrænsede stillinger, ikke haft en berettiget forventning om, at hun reelt var fastansat. Vestre Landsrets dom af 26. januar 2017

Tine Brøgger Sørensen, Partner, Kristian Bro, Advokat

Jura Aktuelt

Interne dokumenter godtgjorde, at afskedigelse af gravid medarbejder var sagligt begrundet. Ligebehandlingsnævnet fandt derfor, at arbejdsgiveren havde godtgjort, at afskedigelsen af medarbejderen hverken helt eller delvist var begrundet i hendes graviditet. Arbejdsgiveren blev derfor frifundet.

Mette Hansen Hølledig // Advokat & Marianne Granhøj // Partner, Kromann Reumert

Lovforslag om #MeToo er nu vedtaget

#MeToo-kampagnen har i den grad øget fokus på seksuel chikane på arbejdsmarkedet, og Folketinget har nu vedtaget det af beskæftigelsesministeren fremsatte lovforslag om ændring af ligebehandlingsloven som led i at bekæmpe problemerne.

Lise Høy Falsner // advokat (H) og associeret partner, PLESNER & Kapser Bundgaard // salgschef, Schultz

Jura-update fra Schultz - i samarbejde med PLESNER