Funktionærloven


Kromann Reumert

EU-domstolen underkender funktionærlovens § 2a, stk. 3 om fratrædelsesgodtgørelse

Det er i strid med ligebehandlingsdirektivet, når funktionærloven fastslår, at en funktionærs ret til fratrædelsesgodtgørelse bortfalder, hvis vedkommende vil modtage alders-pension fra arbejdsgiveren, når funktionæren er indtrådt i pensionsordningen før det fyldte 50. år. Det har EU-Domstolen netop fastslået i en afgørelse i den såkaldte "Ole Andersen-sag".

Helene Amsinck, Kromann Reumert & Tina Brøgger Sørensen, Kromann Reumert

Betydningen af retten til alderspension for krav på fratrædelsesgodtgørelse

Efter funktionærlovens § 2a gælder der særlige regler om retten til fratrædelsesgodtgørelse ved fratræden efter mere end 12 års anciennitet i samme virksomhed.

Helene Amsinck, Advokat og Malene Riber Faarbæk, Advokat

Lovforslag om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager


partner Tina Brøgger Sørensen og advokat Søren Møller Rasmussen

Flypersonale havde ikke funktionærstatus

(Sø- og Handelsrettens dom af 17. august 2012) Skifteretten fandt, at en kaptajn og en styrmand ikke havde funktionærstatus, blandt andet fordi deres arbejde med styring af flyet ikke kunne anses som en teknisk eller klinisk bistandsydelse. Endvidere fandt skifteretten ikke, at kabinepersonalet kunne anses som funktionærer, da deres arbejde med sikkerhed og servering af mad ikke var omfattet af funktionærlovens § 1, stk. 1. Flypersonalet havde dermed ikke ret til minimalerstatning efter funktionærlovens § 3.

Partner Marianne Granhøj og advokatfuldmægtig Christina Andersen

Manglende iagttagelse af tabsbegrænsningspligt medførte mistet kompensation for kundeklausul

(Højesterets dom af 25. april 2013) En tidligere medarbejder, som startede selvstændig virksomhed efter opsigelsesfristens udløb, havde ikke herved iagttaget sin tabsbegrænsningspligt. Medarbejderen var derfor afskåret fra at kræve kompensation for en kundeklausul, som han var underlagt i medfør af sin ansættelseskontrakt hos den tidligere arbejdsgiver. Højesteret lagde i sin vurdering vægt på, at den tidligere medarbejder var højt specialiseret og dermed i besiddelse af et betydeligt indtjeningspotentiale. Dette potentiale blev kun udnyttet i beskedent omfang ved opstart af selvstændig virksomhed.

Partner Marianne Granhøj og advokatfuldmægtig Christina Andersen

Bortvisning var uberettiget på trods af henvisning af kunde til en anden virksomhed

(Vestre Landsrets dom af 30. januar 2013) En uberettiget bortvisning samt ophævelse af lejeaftale kostede en virksomhed DKK 2.000.000. En medarbejder havde henvist en kunde med et akut problem til en anden virksomhed. Dette berettigede ikke arbejdsgiveren til at bortvise medarbejderen, da problemet kunne medføre driftsstop for kunden og kun kunne løses af den person, som kunden blev henvist til.

Mette Nørlem, chief of staff og PID´s erhvervsjuridiske rådgiver, PID-Personalechefer I Danmark

Saglige opsigelser er god ledelse

Gode ledere kan undgå afskedigelser eller gøre dem ordentligt, hvis det alligevel bliver nødvendigt. Et godt råd kan i den sammenhæng være at inddrage HR i processen på et tidligt tidspunkt.

Solveig Dalgaard Johansen // Advokat, Kromann Reumert & Helene Amsinck // Partner, Kromann Reumert

Fratrædelsesaftale var ikke i strid med hverken funktionærloven eller aftaleloven

Ifølge Vestre Landsret var funktionærloven ikke til hinder for, at en funktionæransat var bundet af en fratrædelsesaftale. Derfor havde den ansatte fraveget sin ret til et opsigelsesvarsel efter reglerne i funktionærloven og havde derfor ikke krav på godtgørelse for usaglighed afskedigelse.

Jens Lund Mosbek // partner, Kromann Reumert & og Maria Bekke Eiersted // senioradvokat, Kromann Reumert

Militært ansatte kan også optjene funktionæranciennitet

Kan en militært ansat optjene funktionæranciennitet og dermed få fratrædelsesgodtgørelse i medfør af funktionærlovens § 2a?

Tina Halkiær Olesen // Legal Advisor, DANSK HR

HR-jura-brevkassen

Vi får dagligt mange henvendelser fra vores medlemmer med personalejuridiske spørgsmål. I Ledelse i Udvikling bringer vi i HR-jura-brevkassen et udvalg af medlemmernes spørgsmål og vores svar til dem.