Forskelsbehandlingsloven


Af partner Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Michel Simon Rasmussen

Ny dom: ADHD omfattet af handicapbegrebet. Godtgørelseskrav fastsat til samme niveau som gravide

(Højesterets dom af den 13. juni 2013) En bortvisning begrundet i en ADHD-lidelse udgjorde diskrimination pga. handicap i strid med forskelsbehandlingsloven. Det har Højesteret netop slået fast. Godtgørelsen, der blev fastsat til seks måneders løn, blev udmålt med udgangspunkt i de retningslinjer, som har udviklet sig i retspraksis ved opsigelse pga. graviditet og orlov. Dommen viser, at ADHD er en lidelse, som kan være omfattet af handicapbegrebet.

Tina Brøgger, partner & Louise Gefke Nielsen, advokatfuldmægtig/ASSISTANT ATTORNEY

Generaladvokat: Svær fedme kan udgøre et handicap

Generaladvokaten har netop givet sit forslag til en præjudiciel afgørelse ved EU-Domstolen, hvor EU-Domstolen skal tage stilling til, om EU-retten generelt eller særligt forbyder forskelsbehandling på grund af fedme, og/eller om fedme kan betragtes som et handicap. Generaladvokaten vurderer i sit forslag, at der ikke findes et generelt EU-retligt princip om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af fedme, men at svær fedme under visse betingelser kan anses for at udgøre et handicap.

Tina Brøgger, partner, Kromann Reumert & Daniel Markussen, advokatfuldmægtig, Kromann Reumert

Vestre Landsret: Aldersgradueret pensionsordning ikke i strid med forbuddet mod aldersdiskri-mination

Vestre Landsret har i en konkret sag fastslået, at en aldersgradueret pensionsordning ikke var i strid med forbuddet mod aldersdiskrimination, idet pensionsordningen havde et sagligt formål, og idet ordningen i øvrigt forfulgte disse formål på en konsekvent, systematisk og proportionel måde. Vestre Landsrets dom af 22. december 2014 i sag B–1481–10.

Jens Lund Mosbek, partner, Kromann Reumert og Maria Bekke Eiersted, advokat, Kromann Reumert

Arbejdsgiver havde ikke pligt til at tilbyde en handicappet medarbejder deltidsstilling

En medarbejder gjorde gældende, at arbejdsgiveren havde pligt til at tilbyde hende en deltidsstilling, da hendes handicap medførte, at hun ikke kunne arbejde fuld tid. Arbejdsgiveren afslog anmodningen under henvisning til, at det ville være driftsmæssigt uforsvarligt at imødekomme hendes ønske grundet arbejdets karakter. Højesteret var enig i arbejdsgiverens vurdering og fandt derfor ikke, at medarbejderen havde være udsat for forskelsbehandling på grund af sit handicap.

Mikkel Haahr Thomsen, advokatfuldmægtig og Tommy Angermair, advokat, Kromann Reumert

Ansættelsessamtalen – hvad må arbejdsgiveren ikke spørge om?

Det er indlysende, at enhver arbejdsgiver har fokus på at ansætte de rigtige medarbejdere. Der-for er det naturligt, at en arbejdsgiver gerne vil vide mest muligt om en ansøger i forbindelse med en rekrutteringsproces. Men der er grænser for, hvad arbejdsgiveren må og bør spørge om.

markedsleder Lars Nellemann og kommunikationsmedarbejder Jakob Rom Johansen, CABI – Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats.

Vi diskriminerer da ikke – eller gør vi?

Langt de fleste ledere svarer nej, hvis de bliver spurgt, om der er diskrimination i deres virksomhed. Men oplevelsen af diskrimination er faktisk er temmelig udbredt, og meget tyder på, at diskriminationen ofte sker ganske utilsigtet. Tjek din egen virksomhed her.

Jens Lund Mosbek, partner, Kromann Reumert & Maria Bekke Eiersted, advokat, Kromann Reumert

EU-Domstolens dom om aldersdiskrimination i forhold til private arbejdsgivere

EU-Domstolen har nu taget stilling til Højesterets præjudicielle spørgsmål vedrørende det EU-retlige princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. EU-Domstolen besvarede Højesterets spørgsmål ved at fastslå, at princippet gælder direkte i sager mellem en privat arbejdsgiver og en medarbejder, og at dette princip vægter højere end retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning. EU-Domstolen fastslog endvidere, at der gælder en vidtgående pligt for de nationale domstole til at fortolke i overensstemmelse med EU-retten, også selvom der foreligger en fast national retspraksis.

Jonas Blegvad Jensen, Advokat

MANGLENDE OMPLACERING AF GRAVID MEDARBEJDER UDGJORDE IKKE FORSKELSBEHANDLING

Det er opsigelsestidspunktet, der er afgørende for vurderingen af en afskedigelse, også efter reglerne i ligebehandlingsloven. Det har Højesteret netop præciseret i en sag, hvor en gravid medarbejder mente, at en professionshøjskole ikke havde opfyldt sin omplaceringspligt.

Tine Brøgger Sørensen, Partner, Kristian Bro, Advokat

Jura Aktuelt

Interne dokumenter godtgjorde, at afskedigelse af gravid medarbejder var sagligt begrundet. Ligebehandlingsnævnet fandt derfor, at arbejdsgiveren havde godtgjort, at afskedigelsen af medarbejderen hverken helt eller delvist var begrundet i hendes graviditet. Arbejdsgiveren blev derfor frifundet.

Marianne Granhøj // partner, Kromann Reumert & Bitten Elizabeth Hansen // advokat, Kromann Reumert

Det var forskelsbehandling at opsige medarbejder under fertilitetsbehandlingsforløb

En medarbejder, der var i et længerevarende fertilitetsbehandlingsforløb, blev opsagt på et tidspunkt, hvor medarbejderen holdt en lægeligt begrundet pause fra behandlingen. Østre Landsret vurderede, at beskyttelsen mod forskelsbehandling i ligebehandlingsloven gjaldt på opsigelsestidspunktet, selv om medarbejderen på det tidspunkt holdt pause i behandlingsforløbet.

Henriette Stakemann // advokat og partner, Plesner & Kasper Bundgaard // Salgschef, Schultz

Jura-update fra Schultz


Marianne Granhøj // partner & Bitten Elizabeth Hansen // Advokat, Kromann Reumert

DET VAR I STRID MED FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN AT KALDE MEDARBEJDERE FOR "PERKER"

Landsretten tager blandt andet stilling til, om overvågningen af medarbejderne var i strid med den dagældende persondatalov og ledelsesretten.

Marianne Granhøj // partner & Bitten Elizabeth Hansen // Advokat, Kromann Reumert

OPSIGELSE GRUNDET BORTFALD AF TILSKUD TIL FLEKSJOB VAR SAGLIG

Dommen viser, at hvis det er en klar forudsætning for ansættelsen, at arbejdsgiveren modtager tilskud fra kommunen efter reglerne om fleksjob, så kan bortfald at fleksjobordningen berettige en saglig opsigelse af medarbejderen.