Ansættelsesvilkår


John Cederskjold Kierans, Cand. jur. Senior Manager, PriceWaterhouseCoopers

Klarer din bruttolønsordning skærene?

I de seneste år har bruttolønsordninger spredt sig som en løbeild blandt landets virksomheder. Ledelsesmæssigt har bruttolønsordninger den fordel, at de er et synligt og relativt billigt personalegode. Træerne vokser dog ikke ind i himlen, for der er en række forhold, man som arbejdsgiver bør være opmærksom på.

Vibeke Feldthaus og Marianne Granhøj, Kromann Reumert

Tålegrænse for længere transporttid i forbindelse med flytning af arbejdssted

(Højesterets dom af 29. april 2011)

Helene Amsinck, advokat, og Louise Stibolt Jensen, advokat, Kromann Reumert

Bortvisning af medarbejder med ADHD var i strid med forskelsbehandlingsloven

En medarbejder, som blev bortvist efter fire dages ansættelse p.g.a. en ADHD-diagnose, blev til-kendt en godtgørelse svarende til 4 måneders løn.

partner Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Michel Simon Rasmussen

Vikaransat kvinde i fertilitetsbehandling blev ikke diskrimineret ved manglende genansættelse

Det var ikke diskriminerende, at en vikaransat kvinde, der under vikariatet påbegyndte fertilitetsbehandling, ikke blev tilbudt ansættelse efter vikariatets udløb.

Ole Alvik

EAPM Nyt: Farvel og tak til medarbejdersamtalen

Hos Bluegarden er den årlige medarbejdersamtale erklæret død. Nu er det hyppigere én til én-samtaler, der er sagen.

Mette Marie Karlberg, PID-Personalechefer I Danmark

MUS – mod den elektroniske tidsalder

En reminder popper op på dit elektroniske skrivebord: Du skal huske at hjælpe en af dine ansatte med at finde et kursus i interviewteknikker. Det besluttede I sammen til den sidste MUS-samtale, og nu minder det elektroniske MUSsystem dig på aftalen.

SØREN MØLLER RASMUSSEN ADVOKAT / ATTORNEY TINA BRØGGER SØRENSEN ADVOKAT/PARTNER

200.000 kr. i bod for ikke at sende medarbejdere på efteruddannelse (Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014)

Når en overenskomst fastslår en ret til efter- og videreuddannelse for medarbejdere, er virksomheden forpligtet til at tage stilling til og imødekomme medarbejdernes reelle kursusønsker i forhold til efter- og videreuddannelse. Dette fastlår Arbejdsretten i en ny dom.

Helene Amsinck, parter og Anders Amsinck, partner

Opsigelse efter 120 dages-reglen var for tidlig og usaglig

Vestre Landsrets dom af 30. januar 2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen tidligst kan ske, når de 120 sygedage er udløbet. (Opsiger arbejdsgiveren medarbejderen med forkortet varsel efter 120 dages-reglen, inden de 120 dage rent faktisk er udløbet, er der endvidere risiko for, at opsigelsen anses for usaglig). I den konkrete sag blev medarbejderen tilkendt en godtgørelse for usaglig afskedigelse, da opsigelsen ikke kunne anses for rimeligt begrundet i medarbejderens forhold.

Marianne Granhøj, partner, Kromann Reumert & Marianne Borup, advokat, Kromann Reumert

Bortvisning ugyldig pga. retsfortabende passivitet

En medarbejder blev bortvist grundet illoyal adfærd, idet han havde forsøgt at starte en konkurrerende virk-somhed. Arbejdsgiveren bortviste straks medarbejderen, men indgik efterfølgende dialog med medarbejderen om fortsat ansættelse. Landsretten fandt derfor ikke, at arbejdsgiveren havde effektueret bortvisningen i fornøden grad. Da medarbejderen først modtog bortvisningsskrivelsen halvanden måned efter, havde arbejdsgiveren udvist retsfortabende passivitet. Arbejdsgiveren kunne derfor ikke bortvise medarbejderen, men måtte nøjes med at afskedige ham.

Tina Brøgger, advokat / Attorney, Kromann Reumert og Maria Bekke Eiersted, advokat / Attorney, Kromann Reumert

Lovforslaget til lov om ansættelsesklausuler er bortfaldet

Lovforslaget til lov om ansættelsesklausuler er bortfaldet på grund af folketingsvalget, og lovsforslaget træder derfor ikke i kraft den 1. juli 2015 som planlagt. Det forventes dog, at lovforslaget vil blive genfremsat i uændret form efter Folketingets sommerferie.

Marianne Granhøj, partner, Kromann Reumert & Nicholas Ørum Keller, advokat, Kromann Reumert

Ansættelsesretlig vinkel på Safe Harbour-ordningens ugyldighed

EU-domstolen har ved dom af 6. oktober 2015 fastslået, at den såkaldte Safe Harbour-ordning er ugyldig. Sagen vedrører en østrigsk jurastuderende, der ønsker at forhindre Facebook i Irland i at overføre hans personlige data til USA.

Marianne Granhøj, partner, Kromann Reumert & Nicholas Ørum Keller, advokat, Kromann Reumert

Genfremsættelse af forslag til lov om ansættelsesklausu-ler

Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Jens Lund Mosbek, Kromann Reumert og Ulrika Wennerklint, Advokatfirman Lindahl

ANSÆTTELSESRET I SCANDINAVIEN

– VÆR OPMÆRKSOM PÅ FORSKELLIGHEDERNE

Bitten Elizabeth Hansen og Marianne Granhøj

LAVERE OVERENSKOMSTMÆSSIG AFLØNNING AF MEDARBEJDERE UNDER 25 VAR LOVLIG

Højesteret stadfæstede den 16. juni 2016 Sø- og Handelsrettens dom, hvorefter lavere aflønning af unge mellem 18 og 25 år under uddannelse ikke var i strid med forbuddet mod diskrimination på grund af alder.

Spørgsmål omkring SKAT

En af vores medarbejdere er omfattet af ekspertbeskatning. Vi har besluttet at forlænge hans nuværende kontrakt. Er der noget, vi skal være opmærksomme på?

Frank Pedersen

Hvad koster det selv at bestemme

Folkepensionsalderen er ofte genstand for debat – og især de senere års forhøjelser har sat fokus på, hvad det betyder for den enkelte danskers privatøkonomi, og hvilke mulighederne man reelt har for selv at bestemme, hvornår man ønsker at stoppe med at arbejde.

Christian Hviid Madsen, Cand. jur. og Consulant, PwC

Udenlandske myndigheder sætter medarbejderes rettigheder på spil

Franske myndigheder har i en række tilfælde tilsidesat afgørelser om social sikring (A1). EU-domstolen skal nu tage stilling til, om udenlandske myndigheder er i deres gode ret til at underkende en afgørelse fra et andet land.

Susanne Bromand Geisler, Senior Manager og Christian Hviid Madsen, Senior Consultant

Spørgsmål omkring SKAT

Vi har nogle medarbejdere, der har en del kørsel i forbindelse med deres arbejde, og som har fået udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse i 2016. Gælder der de samme regler for 2017? Se flere spørgsmål omkring SKAT her

Jonas Blegvad Jensen, Advokat

MANGLENDE OMPLACERING AF GRAVID MEDARBEJDER UDGJORDE IKKE FORSKELSBEHANDLING

Det er opsigelsestidspunktet, der er afgørende for vurderingen af en afskedigelse, også efter reglerne i ligebehandlingsloven. Det har Højesteret netop præciseret i en sag, hvor en gravid medarbejder mente, at en professionshøjskole ikke havde opfyldt sin omplaceringspligt.

Susanne Bromand Geisler. Susanne er Senior Manager her hos PwC

Vidste du, at forskerskatteordningen nu kan anvendes af medarbejdere, der udfører arbejde i udlandet?

Folketinget vedtog kort før jul en signifikant ændring af forskerskatteordningen, der gør det muligt at anvende forskerskatteordningen, selvom en del af arbejdet udføres i udlandet under udenlandsk beskatning. Lempelsen træder i kraft allerede fra den 1. januar 2017.

Jens Lund Mosbek, Partner og Mette Hansen Hølledig, advokat

Ph.d.-stipendiat blev ikke anset som fastansat efter seks tidsbegrænsede stillinger

Ifølge Vestre Landsret havde en gravid medarbejder, der havde været ansat ved et universitet i seks tidsbegrænsede stillinger, ikke haft en berettiget forventning om, at hun reelt var fastansat. Vestre Landsrets dom af 26. januar 2017

Lykke Hagelston // Senior manager, PwC

Om SKAT

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft.

Marianne Grønhøj // Partner, Kromann Reumert & Kristian Bro // Senioradvokat, Kromann Reumert

BANEDANMARK KUNNE MED PASSENDE VARSEL OPSIGE MEDARBEJDERENS RET TIL FRIT TOGKORT

En gruppe medarbejdere i Banedanmark, der var ansat før 31. december 2006, havde, ved deres ansættelse, fået et tilbud om at være med i en ordning med frikort og personalebilletter til alle DSB- og Arriva-togstrækninger (frikortsordningen).

Lise Høy Falsner // advokat (H) og associeret partner, PLESNER & Kapser Bundgaard // salgschef, Schultz

Jura-update fra Schultz - i samarbejde med PLESNER


Mette Hansen Hølledig // Advokat & Marianne Granhøj // Partner, Kromann Reumert

Medarbejders møde med konkurrent var ikke grundlag for bortvisning

En medarbejder havde i sin opsigelsesperiode deltaget i et møde angående opstart af en konkurrerende virksomhed, og medarbejderen blev derfor bortvist.

Mette Hansen Hølledig // Advokat & Marianne Granhøj // Partner, Kromann Reumert

Ny vejledning om databeskyttelse og ansættelsesforhold fra Datatilsynet

Den 26. november 2018 udkom den længe ventede HR-vejledning fra Datatilsynet. Vejledningen fokuserer på en lang række problemstillinger, der kan opstå, når man som arbejdsgiver behandler sine medarbejderes personlige oplysninger.

Rikke Kristine Nielsen // ph.d., lektor, Aalborg Universitet København

Er din organisation gearet til faste forhold og flashmobs?

”Korttidsansatte” eller ”løst tillknyttede medarbejdere” er betegnelser, der dækker over en spraglet, forskelligartet gruppe. Et første spadestik må derfor være at have helt klart for sig, hvilke typer af korttidsansatte, man i den enkelte virksomhed har med at gøre, og hvad der passer bedst og er realistisk i forhold til de opgaver, der skal løses.

Tina Halkiær Olesen // Legal Advisor, cand.merc.jur, DANSK HR

GIG economy og ansættelsesretten

Hvis den enkelte er at betragte som lønmodtager, vil størstedelen af den ansættelsesretlige lovgivning være gældende, også selvom den enkelte bliver kaldt freelancer. Derfor er der en lang række punkter, som du som arbejdsgiver skal være opmærksom på, når arbejdet fx skal udføres af en freelancer.

Ulrika Tiverman // Senior Partner & Alfred Muurholm // Principal, Valcon

Sådan bliver du den bedst mulige leder for dine korttidsansatte

Kan korttidsansættelser være svaret på øgede krav om frihed og selvbestemmelse hos medarbejderne? Og kan de samtidig være svaret på nogle af de udfordringer, du står overfor som leder?

Helene Amsinck // partner, Kromann Reumert & Jonas Blegvad Jensen // director, Kromann Reumert

Seksuel chikane berettigede bortvisning af kommunalt ansat leder

Efter en medarbejderjulefrokost i en kommune henvendte en kvindelig medarbejder sig til sin tillidsrepræsentant og fagforening. Hun fortalte, at en mandlig mellemleder fra en anden afdeling gentagne gange havde taget hende på brystet og på maven bagfra.

Per Ørtoft Jensen // Partner, PwC

Afbureaukratisering af forskerskatteordningen

Forskere og nøglemedarbejdere, der rekrutteres i udlandet, kan vælge at blive beskattet efter en særlig ordning (forskerskatteordningen), under forudsætning af at en række betingelser er opfyldt.