Jura_hammer.jpg

Lovændring vedtaget:
70 års-grænse ophævet

Af Mette Nørlem, cand.jur., Chief of Staff, DANSK HR

Trods lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder har man i mange år haft mulighed for via overenskomst eller aftale at fastsætte en aldersgrænse for automatisk fratræden ved det fyldte 70. år. En netop vedtaget lov ophæver denne mulighed og gør dermed, at virksomhederne ikke længere kan tvinge medarbejdere til at stoppe på deres arbejde, alene fordi de fylder 70 år.

Når den nye lov træder i kraft den 1. januar 2016, betyder det, at der fra den dato ikke ville kunne indgås individuelle aftaler eller kollektive overenskomster, der indeholder bestemmelser om, at ansatte skal stoppe, når de fylder 70 år.

For allerede indgåede aftaler vil det gælde, at bestemmelser heri også vil være ugyldige fra den dato, mens bestemmelser i overenskomster vil udløbe, når overenskomst kan opsiges.

Med ophævelse af reglen mister virksomhederne muligheden for at bruge alder som opsigelsesgrund. Ønsker en virksomhed dermed at opsige en medarbejder, hvad enten denne er under eller over 70 år, skal det fremover ske ved brug af almindelige regler og praksis for saglig opsigelse.

For så vidt angår virksomhedernes ansættelseskontrakter vil disse nye regler betyde, at de per 1. januar 2016 muligvis har ugyldige bestemmelser i aftalerne. Normalt har arbejdsgiver pligt til at meddele ændringer skriftligt til medarbejderne senest 30 dage efter, at de er trådt i kraft. Det gælder dog ikke, hvis ændringen skyldes en lovændring. Med andre ord giver loven dermed ikke pligt til, at der laves ændringer i medarbejdernes kontrakter, selv om den indeholder en egentlig aldersbestemmelse.

Skulle man som arbejdsgiver alligevel gerne ville give medarbejdere besked om denne aftaleændring, kan det nemmest ske ved, at man sender en besked til alle medarbejdere om ændringen, og at man i denne besked meddeler, at beskeden skal opfattes som et tillæg til deres ansættelseskontrakt.