Jura_paragraf.jpg

Klare retningslinjer for udmåling af godtgørelse efter ansættelsesbevisloven fra Højesteret

Højesteret afsagde den 17. december 2010 en principiel og vigtig dom om udmåling af godtgørelse for manglende og mangelfulde ansættelsesbeviser efter en lovændring i 2007. Dommen indebærer en klar nedsættelse af det hidtidige godtgørelsesniveau, som blev fastlagt ved en højesteretsdom i 1997. 

Fremover er udgangspunktet en godtgørelse på 2.500 kr., hvis det manglende eller et mangelfuldt ansættelsesbevis ikke har haft konkret betydning for medarbejderen, og der ikke er særlige forhold, der taler for en lidt højere eller lidt lavere godtgørelse. Disse sager ville før helt fast have givet 5.000 kr.  

Er der opstået tvist eller konkret risiko herfor som følge af det manglende eller mangelfulde ansættelsesbevis, er udgangspunktet 7.500 kr., hvis der ikke er særlige forhold, der taler for en lidt højere eller lidt lavere godtgørelse. I disse sager ville der tidligere være blevet tilkendt 10.000 kr.  

Ved undskyldelige mangler uden konkret betydning fastsættes godtgørelsen til mellem 0 og 1.000 kr. Sådanne mangler gav tidligere 5.000 kr.

Hvis der foreligger skærpende omstændigheder, kan godtgørelsen udgøre op til 20 ugers løn, men Højesteret fastslår samtidig, at udmåling af godtgørelser over kr. 25.000 bør være forbeholdt særligt grove tilfælde.  

Hermed gør Højesteret op med de meget høje godtgørelser, som der er set eksempler på i retspraksis efter lovændringen i 2007. Samtidig indeholder dommen meget klare retningslinjer for udmåling af godtgørelse. Dels udmåles godtgørelsen inden for konkrete beløbsrammer. Dels giver Højesteret klare anvisninger på, hvilke forhold der trækker i den ene eller den anden retning, når godtgørelsen skal udmåles. Dette vil gøre det langt nemmere fremover at vurdere, hvad godtgørelsen skal være i konkrete sager, hvor et ansættelsesbevis er mangelfuldt eller slet ikke er udstedt og dermed få sagerne løst forligsmæssigt.

Hvad kan vi udlede af dommen? 

Manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis, som ikke har haft konkret betydning for lønmodtageren:  

Udgangspunkt: 2.500 kr.

Afhængig af forholdets karakter: Lavere eller højere end udgangspunktet, dog maksimalt 5.000 kr. Undskyldelige omstændigheder: Intervallet 0 - 1.000 kr.  

Forhold, der taler for at fastsætte en godtgørelse lavere end udgangspunktet eller helt undlade at give godtgørelse: Arbejdsgiveren udsteder et ansættelsesbevis eller sørger for, at manglerne ved det eksisterende ansættelsesbevis bliver udbedret, efter at forholdet er blevet påtalt af lønmodtageren. 

Forhold, der taler for at fastsætte en godtgørelse højere end udgangspunktet: Arbejdsgiveren udlader at udstede et ansættelsesbevis eller sørger ikke for, at mangler ved det eksisterende ansættelsesbevis udbedres, efter at forholdet er blevet påtalt af lønmodtageren.


Manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis, som har givet anledning til tvist eller konkret risiko for lønmodtageren:
 

Udgangspunkt: 7.500 kr.

Afhængig af forholdets karakter: Lavere eller højere end udgangspunktet, dog maksimalt 10.000 kr.  

Forhold, der taler for at fastsætte en godtgørelse lavere end udgangspunktet: Forholdet er af mindre betydning, forholdet er undskyldeligt eller der er tale om et enkeltstående tilfælde. 

Forhold, der taler for at fastsætte en godtgørelse højere end udgangspunktet - dog maksimeret til kr. 10.000:Ansættelsesbeviset indeholder vilkår, som strider mod lov eller overenskomst, pligtforsømmelsen har medført risiko for tab af rettigheder, herunder tab af ikke ubetydelige lønbeløb, der er ikke tale om enkeltstående tilfælde eller arbejdsgiveren udlader at udstede et ansættelsesbevis eller sørger ikke for, at mangler ved det eksisterende ansættelsesbevis udbedres, efter at forholdet er blevet påtalt af lønmodtageren.

Skærpende omstændigheder 

Det er muligt at fastsætte en godtgørelse på op til 20 ugers løn, såfremt der foreligger skærpende omstændigheder. Skærpende omstændigheder kunne være: Arbejdsgiverens bevidste forsøg på at omgå lønmodtagerens rettigheder eller vedholdende passivitet over for gentagne opfordringer til at udstede et ansættelsesbevis. 

Kun i særligt grove tilfælde kan godtgørelsen fastsættes til mere end kr. 25.000. Lønmodtageren skal i et sådant tilfælde have været udsat for risiko for at lide betydelige tab. 


Kilde: Kromann Reumert