Adobestock 312185673 Trepart WEB

Trepartsaftale om lønkompensation

Opdateret 2. april 2020

Private virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte, kan med ordningen få:

Lønkompensation

  • Lønkompensationen fra staten er 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr., hvis de vælger at hjemsende medarbejderne i stedet for at afskedige dem.

  • For timelønnede kan lønkompensationen udgøre 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat. Virksomheden kan højest få lønkompensation i 3 måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni.

  • Den 30. marts har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået aftale om at udvide trepartsaftalen om lønkompensation til privatansatte, således at virksomheder i stedet får en lønkompensation fra staten på 75 pct. af funktionærers løn, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned. For ikke-funktionærer kommer den statslige lønkompensation fremadrettet til at dække 90 pct., dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned. Ændringerne i lønkompensationsgrænsen vil ske med tilbagevirkende kraft.

  • Bemærk aftale er endnu ikke vedtaget af Folketinget, men det forventes at ske snarest.

    Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår.

    Bemærk at antallet af feriedage tilpasses hjemsendelsesperioden. Det betyder altså, at hvis en medarbejder kun er hjemsendt i 1 måned, så skal medarbejderen kun anvende 1/3 af fem feriedage, og for to måneder er antallet af feriedage 2/3 af fem dage.

Søgning af lønkompensation

Forudsætningerne for, at man som virksomhed kan søge kompensation er, at man ikke benytter mulighederne for at hjemsende medarbejdere uden løn. Ordningen er derimod rettet mod virksomheder, der hjemsender medarbejderne med fuld løn, i stedet for at afskedige dem.

De hjemsendte medarbejdere må ikke kunne arbejde hjemmefra, og man må ikke i perioden afskedige grupper af medarbejdere, mens man modtager støtte.

Støtte kan modtages, såfremt virksomheden giver oplysning om, hvilket antal medarbejdere der ellers ville være blevet fyret. Dette skal attesters af de faglige repræsentanter. Er det ikke det, kan de faglige organisationer gøre indsigelser.

Udbetaling

Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virk.dk. Erhvervsstyrelsen har åbnet for ansøgninger fra 25. marts 2020. De forventede at kunne udbetale de første beløb fra uge 13, men tekniske vanskeligheder har forhindret dette. Det forventes dog, at udbetalingerne kan påbegyndes fra uge 14.

De enkelte medarbejdere skal opgøres per cpr-nummer, og der kan kun søges støtte til medarbejdere, der var ansat 9. marts 2020. Støtteudbetalingen beregnes også ud fra den løn, som medarbejderen oppebar den dato.

Ansøgningen skal vedlægges en revisorattestation på, at de pågældende personer er hjemsendte.

Vedtagelse

Lovforslaget er vedtaget.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk

Læs også Lønkompensationsordningen bliver nu mere fleksibel

Ovenstående webinar er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.